ЖЫЛАН ЖӘНЕ АЙДАҺАР: АРҒЫҚАЗАҚ ТАРИХЫН ТАНУДАҒЫ ЖЫЛАННЫҢ СЫБАҒАСЫ — SMART ALLART